• Kezdőlap
  • Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket mely Ön és [......cégnév......] között, az ajánlat tétel elfogadásával szerződésként létrejön. Továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a webáruház tartamának megtekintésére és a rendelés leadására. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.


A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai

Név: Lovas Szilárd Ev.
Székhely: 7751. Szederkény, Orgona utca 37.
Adószám: 66344892-1-22
Cégjegyzékszám: 34160880
Bejegyző cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégbírósága
Számlavezető bank: Mohács Takarék Bank
Számlaszám: 50100026-10018761-00000000
Kapcsolattartó neve: Lovas Szilárd
Tárhelyszolgáltató: Magnesoft Bt.

 (továbbiakban Eladó)

A webáruház elérhetőségei

Levelezési cím: HU-7751 Szederkény, Orgona utca 37.
Telefonszám: +36/20/249-2600 (normál díjszabású)
A cég elektronikus elérhetősége: info@mehlakkaptar.com; cattowerxxl@gmail.com; beecatgravir@gmail.com
A webáruház domain címe: www.mehlakkaptar.hu;

 

a továbbiakban: Szállító vagy Vállalkozás

  1. VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK LÉTREJÖTTE, HATÁLYAJelen Vásárlási és Szállítási feltételek Megrendelő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát. Jelen Vásárlási és Szállítási feltételek vonatkozásában, ha a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek másképp nem rendelkeznek, akkor fogyasztónak minősül, aki: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.A Szállító semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. Szállító a regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. Az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat. A kiállított elektronikus számlán található adatok utólag nem változtathatóak.

Szállító fenntartja a jogot, hogy a Vásárlási és Szállítási feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Vásárlási és Szállítási feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Vásárlási és Szállítási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

A RENDELÉS MENETE

Az mehlakkaptar.hu honlapon bemutatott árukínálat nem képez Szállítóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógusnak minősül. Az abban szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek.

Az árak az Eladó munkáját, a csomagolás és a rakodás költségét nem foglalják magukban. Ha a Felek az árat a kiszállítás díjával együtt határozták meg, akkor ennek összege nem tartalmazza az árumozgatásért felszámítandó munkadíjat.
Az ár kiszámítása az árajánlat megadásának időpontjában aktuális költségek (különösen a beszerzési árak) szerint történik. Amennyiben a költségek a szállítás időpontjáig megváltoznának, úgy a különbözet a Vevőt terheli, illetve a Vevő számára visszatérítendő. Ez a rendelkezés Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.
Ha a szerződéskötés időpontjában az árak nem kerülnek rögzítésre, akkor a szállítás napján (a katalógus szerinti) érvényes eladási ár lesz az irányadó. Ez a rendelkezés Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.

A katalógusban megtekinthető felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. Az mehlakkaptar.hu webáruházban a termék mellett megjelentetett árak bruttó árak, melyek már az általános forgalmi adót is tartalmazzák. Az árak egy darab termékre vonatkoznak.

A megrendelni kívánt termékek mellett lévő szövegdobozba a kívánt mennyiséget be kell írni.

A megrendeléshez a következő adatok szükségesek:

Számlázási név,

Számlázási cím,

Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a Megrendelővel,

Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,

Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a Megrendelőtől.

A Felek között a fentiek alapján nem jön létre írásba foglalt szerződés, azonban a rendelés rögzítésre kerül és utóbb is hozzáférhető. A felek között létrejövő szerződéses jogviszony az abban vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig tartó határozott időre jön létre. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott termék vonatkozásában a fogyasztó valamennyi fizetési kötelezettsége teljesítése után, a termék kiszállítását követő átvételének időpontja. A felek közötti szerződéses jogviszony vonatkozásában a magyar nyelv az alkalmazandó. Az elektronikus rögzítés során felmerülő hibák a rendelés leadását megelőzően az internetes felületen történő visszalépéssel javíthatóak.

Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap az mehlakkaptar.hu webáruháztól e-mailben.

A fizetésnek a szerződésben rögzített fizetési feltételeknek megfelelően kell történnie. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában ettől eltérő rendelkezések nem szerepelnek, a Vevő a vételár felét a visszaigazolás kézhezvételekor köteles megfizetni, a fennmaradó összeget pedig az áru kiszállításakor vagy elhozatalakor.
Az Eladó kifejezetten jogosult részletekben történő elszámolást alkalmazni, amennyiben részteljesítésre kerül sor.
A Vevő szavatossági vagy más, az Eladó által el nem ismert igényre hivatkozva nem jogosult a fizetés visszatartására. Az Eladó követeléseivel szemben a Vevő bármilyen jellegű viszontkövetelésének beszámítása kizárt. A beszámítás lehetőségének kizárása Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.
Amennyiben a Vevő a megállapodás szerinti fizetéssel vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, az Eladó követelheti a szerződés teljesítését, és saját kötelezettségeinek teljesítését a fennmaradó összeg kifizetéséig vagy a további szolgáltatások elvégzéséig elhalaszthatja és/vagy az egész még fennmaradt vételárat azonnali hatállyal esedékesnek nyilváníthatja (ideértve az esetleges és még nem teljesített részteljesítések ellenértékét is), vagy megfelelő póthatáridő tűzése mellett elállhat a szerződéstől.
A Vevő fizetési késedelme esetén köteles az eredeti esedékességtől számított 13% mértékű késedelmi kamat megfizetésére, továbbá minden peres és nemperes eljárási költség (különös tekintettel az esetleges felszólítási, behajtási és ügyvédi költségekre) megtérítésére, amely a Vevő teljesítésének a kikényszerítése folytán merült fel. Az Eladó kifejezetten fenntartja a jogot a fizetési késedelem folytán felmerülő kárigényei érvényesítésére. Fogyasztók esetében a kamat mértékét a Ptk. szabályai alapján kell meghatározni.
A szerződéstől való elállást követően a Vevő az Eladó felszólítására köteles a már kiszállított árut az Eladó részére haladéktalanul visszaszolgáltatni, az áru értékcsökkenését, valamint minden, igazoltan a késedelem folytán felmerülő költséget megtéríteni. A még ki nem szállított áru tekintetében az Eladó jogosult a kész, illetve félkész árukat a Vevő rendelkezésére bocsátani és ezekért az eladási ár megfelelő hányadát a Vevőtől követelni. 

Megrendelő a „küldés” gombbal tudja elküldeni megrendelését.

A megrendelés elküldése után Megrendelő email visszajelzést kap a rendelés pontos összegéről és a Lovas Szilárd ev. bankszámlájáról, melyre kell a vásárlás összegét elutalni. Az utaláskor kérjük, a Megrendelő nevét a megjegyzés rovatba feltüntetni.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A szállítás költségei és kockázata a Vevőt terhelik, kivéve, ha a Felek írásban másképp állapodnak meg. Ez a rendelkezés Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.
Eltérő megállapodás hiányában a szállítási határidő legkésőbb az alábbi időpontban kezdődik:
a) a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől;
b) a Vevőt terhelő összes kötelezettség teljesítésének időpontjától; vagy
c) attól az időponttól, amikor az Eladó a megrendelt áru szállításáért járó előleget megkapja, és/vagy az akkreditívet kiállították.
A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Eladó jogosult rész- és előteljesítésre.
A szállítási határidő az Eladó általi kismértékű túllépését a Vevő köteles elfogadni anélkül, hogy jogosult lenne kárigény előterjesztésére vagy a szerződéstől való elállásra. Vis maior és egyéb előre nem látható vagy az Eladó működési körén kívül eső események, (pl. sztrájk, közlekedési zavar, az áramellátás szüneteltetése, közlekedési baleset, a beszállítók késedelme stb.) esetén a szállítás időtartama ennek megfelelően hosszabbra nyúlik. Az esetleges fedezeti vétel költségeit az Eladó csak akkor téríti meg, ha ehhez előzetesen írásos hozzájárulását adta.
A teljesítés lehetetlenülése esetén a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás a nem teljesített szolgáltatás arányában visszajár.
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti.
Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.
Az Eladónak felróható szállítási késedelem esetén a Vevő jogosult a teljesítés utólagos követelésére vagy – megfelelő póthatáridő tűzése mellett – a szerződéstől való elállásra. A póthatáridő kiszámítása során egyedi előállítású áru esetén figyelembe kell venni, hogy a félkész részek többé nem használhatók fel.
Ha az Eladónak felróhatóan a 2.6 pont szerint meghatározott póthatáridő sem kerül betartásra, úgy a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő jogosult arra, hogy az Eladó a már kifizetésre került összeget visszatérítse a részére. A Vevő ezen felüli követelései kizártak. Ebben az esetben a Vevő a már kiszállított és nem felhasználható árut köteles az Eladó részére visszaszolgáltatni. A Vevőt minden esetben kárenyhítési kötelezettség terheli.
Amennyiben a Vevő a szerződésben rögzített feltételek szerint kiszállított árut a szerződésben meghatározott helyen vagy időpontban nem veszi át és a késedelem az Eladónak nem felróható, úgy az Eladó jogosult vagy a szerződésben foglaltak teljesítésének követelésére vagy – megfelelő póthatáridő tűzése mellett – a szerződéstől való elállásra.
A Felek a fentiektől eltérően írásban megállapodhatnak abban, hogy az áru átvételére az Eladó székhelyén, fióktelepén kerül sor. Ebben az esetben a 2. pontban foglalt rendelkezések (késedelem, lehetetlenülés stb.) megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a szerződéskötéskor raktáron nem található áruk esetében a Vevő köteles az áruk beérkezéséről szóló értesítéstől számított 5 napon belül a megrendelt árut elszállítani. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben az Eladó az árut a Vevő költségére kiszállítja.

 

A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti fogyasztó részére történő értékesítésre a fogyasztónak minősülő Megrendelőt indokolás nélkül elállási jog illeti meg az alábbiak szerint:

A Megrendelő az elállási vagy felmondási jogát

1.    a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

2.    aa) a terméknek,

3.    ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

4.    ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

5.    ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától (azzal, hogy fentiek nem érintik a Megrendelő azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja);

6.    b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Fentiek alapján a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek alapján létrejött szerződés tekintetében megrendelő, amennyiben fogyasztónak minősül, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, mely napon megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, illetve több termék rendelése esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Amennyiben a megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Lovas Szilárd ev. (7751 Szederkény, Orgona utca 37.), vagy az info@mehlakkaptar.com e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek 1. számú mellékletében mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Az elállási/felmondási nyilatkozat megérkezését haladéktalanul visszaigazolj

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Amennyiben megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítésre kerül a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, mert megrendelő a vállalkozó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Megrendelő köteles a vállalkozó (Lovas Szilárd ev. (7751 Szederkény, Orgona utca 37.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét megrendelő viseli. Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Megrendelő nem gyakorolhatja a fenti elállás/felmondás jogát

7.    a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

8.    b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a felmondásra/elállásra meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

9.    c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak;

10.  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

11.  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

12.  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

13.  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

14.  h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Megrendelő kifejezett kérésére keresi fel a Megrendelőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

15.  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;

16.  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

17.  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

18.  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

19.  m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fenti felmondási/elállási jogát.

Amennyiben Megrendelő a terméket Szállítónak visszaküldi, az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Megrendelő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Szállító felelősséget nem vállal. Minden esetben mellékelni kell az eredeti számlát. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Szállító nem vesz át.

A termék Szállító tulajdonában marad mindaddig, amíg Megrendelő az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Megrendelő nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Szállító tulajdonát.

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A Szállító fogyasztónak minősülő Megrendelői számára szavatolja, hogy az általa vagy alvállalkozói által a Vásárlási és Szállítási Feltételek keretén belül szállított Termék szerződésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik, a Termékeknek kizárólag a forgalomba hozatali engedélyben, ennek hiányában a termék gyártója által adott hivatalos leírásában foglaltaknak szükséges megfelelniük. A fogyasztónak minősülő Megrendelőket az alábbi kellékszavatossági, termékszavatossági, illetve jótállási jogok illetik meg.

A kellékszavatosság, termékszavatosság illetve jótállási igények érvényesítésére a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv irányadó.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

Az mehlakkaptar.hu webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Az mehlakkaptar.hu nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,

az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

az információtovábbítási késedelemből adódó,

vírusok okozta,

szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

vonal, vagy rendszerhibából adódó,

a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

EGYÉB

 

Panaszkezelés

A panaszkezelés során a Szállító az ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el fogyasztónak minősülő Megrendelőitől.

Szállító a beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszik, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.

Panasz bejelentése, rögzítése

A Megrendelő által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

Szóbeli panasz:

– személyesen

– telefonon

Írásbeli panasz:

– személyesen vagy más által átadott irat útján

– postai úton

– elektronikus levélben

Bejelentés szóbeli (személyes és telefonos) panasz esetén

Amennyiben a Megrendelő megítélése szerint a kifogásolt eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, a Megrendelő:

nyitvatartási időben a Szállító munkatársaihoz vagy hétköznap 9- 17-ig a 06(20)249 2600 telefonszámon fordulhat.

Bejelentés írásbeli panasz esetén

A hatékonyabb ügyintézés érdekében Szállító kéri Megrendelőt, hogy lehetőség szerint írásban nyújtsák be panaszaikat. A panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat (pl.: rendelésszám, terméknév) is kéri a Szállító megadni.

Az írásbeli panasz érvényességi kelléke a Megrendelő aláírása. Az írásbeli panasz képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén a Szállító vizsgálja a képviseleti jogosultságot, ezért ha a felek meghatalmazott útján járnak el, a panasz kérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott aláírásával ellátott – legalább két tanú által aláírt, illetve saját kezűleg írt és aláírt – eredeti meghatalmazást.

Ügyfél írásbeli panaszát megküldheti:

Cégnév: Lovas Szilárd ev.

Postázási cím: 7751 Szederkény, Orgona utca 37.

Telefon: 06(20)249 2600

e-mail cím: info@mehlakkaptar.com

Panasz kivizsgálása és megválaszolása

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a Szállító haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint azonnal orvosolja.

Telefonon közölt panasz esetén a Szállító biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli (5 percen belüli élőhangos bejelentkezés) hívásfogadást és ügyintézést. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szállító a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén – a Megrendelőnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek megküldi. Egyebekben a Szállító az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas:

20.  a) az ügyfél neve;

21.  b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;

22.  c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

23.  d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;

24.  e) a panasszal érintett megrendelés/szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám;

25.  f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

26.  g) a Szállító nyilatkozata az ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;

27.  h) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az ügyfél aláírása;

28.  i) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;

29.  j) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a Szállító a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi a Megrendelő részére. Igény esetén a Szállító a kivizsgálás eredményéről telefonon vagy e-mailben is értesítést küld.

Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során a Szállítónak kiegészítő információkra lesz szüksége a Megrendelő részéről. Ebben az esetben Megrendelő érdeke az ilyen irányú megkeresés mielőbbi megválaszolása, mert szállító az eljárást a hiányok pótlásáig nem tudja folytatni.

Szállító a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidők betartásával eljárni és biztosítja, hogy döntése során a hatályos jogszabályok szerint vizsgálja ki, orvosolja, vagy utasítja el a panaszt. Panaszügyben hozott döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg a Megrendelő részére.

Szállító a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.

Szállító a panaszkezelés során különösen az alábbi adatokat kérheti Megrendelőtől:

30.  a) neve;

31.  b) szerződésszám, ügyfélszám;

32.  c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;

33.  d) telefonszáma;

34.  e) értesítés módja;

35.  f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;

36.  g) panasz leírása, oka;

37.  h) panaszos igénye;

38.  i) a panasz alátámasztásához szükséges, Megrendelő birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Szállítónál nem áll rendelkezésre;

39.  j) meghatalmazott útján eljáró Megrendelő esetében érvényes meghatalmazás;

40.  k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

Panaszkezelés folyamatának bemutatása

A bejelentés benyújtását követően Szállító elsődleges feladata annak eldöntése, hogy a bejelentés panasznak minősül-e vagy sem. Amennyiben igen, sor kerül a panasz regisztrációjára. A panasz regisztrációja után megkezdődik a panaszügy kivizsgálása. A vizsgálati szakaszban kerülhet sor a hiányzó információk, illetve szükség esetén szakvélemény beszerzésére.

Amennyiben valamennyi, a panaszbejelentés szempontjából fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.

A döntésnek három fajtája van:

panasz elfogadása

panasz részbeni elfogadása

panasz elutasítása

A döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként az ügyfélválasz elkészítése és megküldése követi a jogszabály által meghatározott, illetve a Megrendelő által igényelt közlési formában (írásban, faxon, e-mailben, stb.).

Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről

A panasz elutasítása esetén Szállító írásban tájékoztatja jogorvoslati álláspontjáról az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Megrendelőt ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására nyitva álló 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el.

A panasz Szállítón kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy fogyasztónak minősülő, vagy fogyasztónak nem minősülő panaszos kíván-e további panaszt tenni.

Amennyiben a Szállítói panaszkezelés nem jár a fogyasztó számára kielégítő eredménnyel vagy nem kap 30 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) mellett működő független békéltető testülethez (az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szállító székhelye szerinti békéltető testület:

A Baranya Megyei Békéltető Testület székhelye:

7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

E-mail cím:bekelteto@pbkik.hu

Fax: 06 (72) 507-152

Telefon: 06 (72) 507-154

A 2016. évi CXXX. törvény – a polgári perrendtartásról – szabályai alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szállító közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szállító kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Amennyiben a Szállítói panaszkezelés a fogyasztónak nem minősülő Panaszos számára nem jár kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésére: bármely, így különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat a 2016. évi CXXX. törvény – a polgári perrendtartásról – szabályai szerint.

Panasznyilvántartás és adatvédelem

A Szállító az ügyfelek panaszairól és azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet, amely a következő főbb adatokat tartalmazza:

a panaszos adatait;

a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését;

a panasz benyújtásának időpontját és módját;

a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokolását;

a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét;

a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt;

a panaszban megjelölt igényről való döntést;

a panasz megválaszolásának időpontját és módját;

a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl.: panasz oka, gyakorisága).

Szállító az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiválja és köteles azokat az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) selejtezni kell.

A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

Szállító ezen felül jogosult jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez a panaszokkal kapcsolatban papír alapú formában vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a panasz vonatkozásában előírt bizonylat megőrzési szabályoknak megfelelően, de legalább a polgári jog elévülési szabályai szerinti elévülési idő leteltéig megőrizni.

Magatartási kódex

A Szállító magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek szerinti tevékenységre magatartási kódex nem vonatkozik.

Alkalmazandó jogszabályok

Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Vtörvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIIItörvény (Ektv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLVtörvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIIItörvény (gazdasági reklámtörvény), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIItörvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormrendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai az irányadóak.
Jó vásárlást kívánunk!

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. [http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok]
Az online vitarendezési platform  az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Kelt: 2019. január 11.

Hatályba lépés dátuma: 2019. január 11.

Legfrissebb hírek

2019.01.27.
Figyelem!Jelenleg is feltöltés, és rendezés alatt ál webáruházunk! Így a termékeknél szereplő esetleges elírások, tévesztések miatt elnézést kérünk. Továbbá az előbb...
Teljesen megújult a webáruházunk!
2019.01.11.

Bízunk benne, hogy elnyeri mindenki tettszését!

Lépjen kapcsolatba velünk!